Test je dominante hersenhelft met danseresanimatie

 

 
 
De Herald Sun heeft een test in een artikel staan waarin bepaald kan worden of je meer je linkerhersenhelft gebruikt of de rechterhersenhelft. Op die manier kan bepaald worden of je meer analytisch bent of dat je meer met je gevoel doet.
 

Links zie je een danseresanimatie. Als je de danseres gemakkelijker linksom kunt laten draaien, dan gebruik je meer van je rechterhersenhelft, en als je haar gemakkelijker rechtsom kan laten draaien, dan gebruik je meer van je linkerhersenhelft, volgens een onderzoek van Steven D. Levitt.Een tip, om te zien of uw beide hersenhelften nog werken: als het niet direct lukt om ze van richting te doen veranderen doe dan uw ogen even een seconde of 2 dicht.

       
Rechtsom: (klokwijs)   Linksom:
  LINKERHERSENHELFT
Gebruikt logica
Detail georiŽnteerd
Feiten overheersen
Woorden en taal
Heden en verleden
Wiskunde en wetenschap
Kan begrijpen
Weten
Beredeneren
Orde/patroon gevoel
Kent objectnamen
Realiteit gebaseerd
Vormt strategieŽn
Praktisch
Veiligheid
  LEFT BRAIN FUNCTIONS  
uses logic
detail oriented
facts rule
words and language
present and past
math and science
can comprehend
knowing
acknowledges
order/pattern perception
knows object name
reality based
forms strategies
practical
safe
  RECHTERHERSENHELFT
Gebruikt gevoel
Ziet het geheel
Verbeelding overheerst
Symbolen en beelden
Heden en toekomst
Filosofie en religie
Kan buiten kaders treden
Gelooft
Waardeert
Ruimtelijk gevoel
Kent object functies
Fantasie gebaseerd
Huidige mogelijkheden
Onstuimig
Risico's nemen
  RIGHT BRAIN FUNCTIONS
uses feeling
"big picture" oriented
imagination rules
symbols and images
present and future
philosophy & religion
can "get it" (i.e. meaning)
believes
appreciates
spatial perception
knows object function
fantasy based
presents possibilities
impetuous
risk taking

Hoe draait ze bij u?

Bron: The Herald Sun

Gezegend met dyslexie

Dyslexie als garantie voor succes

dyslexie -dyslectie -dyslectisch - dyslecticus - dyslectici en assessment of assements

www.dyslexieweb.nl of www.steunpuntdyslexie.nl

Home